Seuran säännöt

Pähkinärinne-Seura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pähkinärinne-Seura ry ja sen kotipaikka on Vantaa.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on toimia Pähkinärinteen asukkaiden yhdyssiteenä, edistää alueen palvelujen ja muun toiminnankehittymistä ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä valvomalla luonnon ja erityisesti Lammaslammen suojelua sekä edistää asukkaiden yhteistätoimintaa. Vaalia Pähkinärinteen kulttuuriperintöä ja edistää kaupunkikulttuurin kehittymistä.

3. Seuran toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a) osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja koskien Pähkinärinnettä ja tarvittaessa myös sen lähialueita

b) järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä

c) harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa

d) järjestää alueen yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia

e) toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

4. Toiminnan rahoittaminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

a) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

b) järjestää myyjäisiä

c) ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

d) omistaa ja vuokrata kiinteätä ja irtainta omaisuuttaan

e) harjoittaa julkaisu- ja markkinointitoimintaa.

5. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä kaikki henkilöt, yhteisöt ja yritykset, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa suorittamalla kannatusmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan ehdottaa henkilöä, joka on toiminut aiemmin seuran puheenjohtajana.

6. Maksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun määrästä päättää syyskokous. Viljelypalstan vuokraavan jäsenen vuokranmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Seurasta eroaminen ja erottaminen

Seurasta eroamisesta on jäsenen ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan.

Hallituksen päätöksellä jäsen voidaan erottaa seurasta, jos hän jättää suorittamatta jäsenmaksunsa eräpäivän ja kahden sähköpostilla, kirjeellä, tai suullisesti toimitetulla tiedolla siirretystä eräpäivästä loppuun mennessä.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä toimii seuran tai sen tarkoituksen vastaisesti.

Seurasta erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä vaatimuksen tästä seuran hallitukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja pehtoorin. Hallituksella on mahdollisuus ottaa ulkopuoleltaan rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Seuran hallitus voi itsenäisellä päätöksellä perustaa toimikuntia edistämään seuran toimintaa, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. Toimikuntiin voidaan kutsua hallituksen ja seuran jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä. Toimikunnissa hallitukseen kuulumattomilla jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, tai sihteerin kutsusta, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kukin yksin.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, sekä kannattavallajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostitse, ilmoitustaululla, seuran omilla internet-sivuilla tai alueella julkaistavassa lehdessä.

Hallitus voi päättää, että järjestettävään yhdistyksen kokoukseenosallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavallekalenterivuodelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15. Yhdistyksen purkaminen

Päätös purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Vantaan kaupungille käytettäväksi siten, että varat ohjataan Pähkinärinteen alueen lasten ja nuorten toimintaa tukevaan käyttöön.

Seuran arkisto luovutetaan Vantaan kaupungille.

Sivu: 2(4)Seurasta eroamisesta on jäsenen ilmoitettava kirjallisestiyhdistyksen hallitukselle tai senpuheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan.Hallituksen päätöksellä jäsen voidaan erottaa seurasta, jos hänjättää suorittamatta jäsenmaksunsa eräpäivän ja kahdensähköpostilla, kirjeellä, tai suullisesti toimitetulla tiedollasiirretystä eräpäivästä loppuun mennessä.Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä toimii seuran tai sentarkoituksen vastaisesti.Seurasta erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksenyhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä vaatimuksen tästäseuran hallitukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessaerottamispäätöksestä tiedon saatuaan.8. HallitusYhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessavalitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksentoimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaanvarapuheenjohtajan, sihteerin ja pehtoorin. Hallituksella onmahdollisuus ottaa ulkopuoleltaan rahastonhoitaja ja muuttarvittavat toimihenkilöt.Seuran hallitus voi itsenäisellä päätöksellä perustaa toimikuntiaedistämään seuran toimintaa, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi.Toimikuntiin voidaan kutsua hallituksen ja seuran jäsenistönulkopuolisia henkilöitä. Toimikunnissa hallitukseen kuulumattomillajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaanvarapuheenjohtajan, tai sihteerin kutsusta, kun puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintäänpuolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus onpäätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajatai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestyksetratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasanratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.9. Yhdistyksen nimenkirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä toimihenkilö,kukin yksin.10. TilikausiYhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.11. Yhdistyksen kokouksetYhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksenkevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissaon jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.Sivu: 3(4)Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, sekä kannattavallajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisinmäärätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuistaäänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajanääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokousniin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikkavähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistäsitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous onpidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen taiyhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikkatietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksenaikana tai ennen kokousta.12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminenHallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintäänseitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetullakirjeellä, sähköpostitse, ilmoitustaululla, seuran omilla internet-sivuilla tai alueella julkaistavassa lehdessä.Hallitus voi päättää, että järjestettävään yhdistyksen kokoukseenosallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksenkokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaankaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaanviimeisestä ilmoittautumispäivästä.13. Varsinaiset kokouksetYhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. kokouksen avaus2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus jatoiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. kokouksen avaus2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksentyöjärjestysSivu: 4(4)5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavallekalenterivuodelle6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa javaratoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa javaratilintarkastajaa8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksenkevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitäkirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaansisällyttää kokouskutsuun.14. Sääntöjen muuttaminenPäätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessavähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.15. Yhdistyksen purkaminenPäätös purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintäänkolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Vantaankaupungille käytettäväksi siten, että varat ohjataan Pähkinärinteenalueen lasten ja nuorten toimintaa tukevaan käyttöön.Seuran arkisto luovutetaan Vantaan kaupungille.