Seuran säännöt

PÄHKINÄRINNE-SEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 §   Nimi ja kotipaikka

Seuran nimi on Pähkinärinne-seura ry. ja sen toimialueena on Pähkinärinne lähiympäristöineen.

Seuran kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on toimia Pähkinärinteen asukkaiden yhdyssiteenä, edistää alueen palvelujen ja muun toiminnan kehittymistä ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä valvomalla luonnon ja erityisesti Lammaslammen suojelua sekä edistää asukkaiden yhteistä toimintaa.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa pitämällä yhteyttä asukkaiden, alueen rakentajan, yritysten ja yhteisöjen sekä kunnallisten elinten välillä, järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu-, urheilu-, yms. tilaisuuksia. Seura voi harjoittaa julkaisu- ja markkinointitoimintaa tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Seuran toimintavuosi on kalenterivuosi ja sen tilinpäätös tehdään 31.12.

4 §

Toimintansa seura rahoittaa vuotuisilla jäsenmaksuilla, palstamaksuilla ja muulla markkinointitoiminnalla. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa kiinteätä omaisuutta.

5 §  Jäsenyys

Seuran vakinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Kannatusjäseneksi voi liittyä seuran hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö.

6 §

Jokainen seuran varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden sekä varsinaisten että kannatusjäsenten osalta määrää seuran vuosikokous.

7 §

Seurasta eroamisesta on jäsenen ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneen seurasta, jos hän jättää suorittamatta jäsenmaksunsa eikä sitä suorita kalenterivuoden loppuun mennessä. Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä toimii seuran sääntöjen vastaisesti. Seurasta erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä vaatimuksen tästä seuran hallitukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Seuran kokoukset

8 §

Seuran vuosikokous on pidettävä ennen maaliskuun loppua ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Esitetään seuran vuosikertomus ja päätään sen hyväksymisestä. 4. Esitetään seuran tilit ja tilintarkastajien lausunnot, päätetään tilien hyväksymisestä. ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus. 6. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (6-9 henkilöä). 7. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. 8. Päätetään seuran kokousten koollekutsumisesta näiden sääntöjen 9 § määräämissä rajoissa. 9. Käsitellään muita hallituksen tai seuran jäsenten tekemiä ehdotuksia, jotka on kokouskutsussa mainittu.

9 §

Seura kokoontuu 8 §:ssä määrätyn vuosikokouksen lisäksi hallituksen kutsusta tarpeen mukaan tai milloin vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Seuran jäsenet kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjeitse, ilmoitustaululla tai seuran omilla Internet-sivuilla. Kokouskutsu on julkaistava viikkoa ennen kokousta. Seuran kokouksissa ovat äänivaltaisia seuran varsinaiset jäsenet. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, tulee kokouksen päätökseksi se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta muuten paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii. Henkilövaalit suoritetaan kuitenkin aina suljetulla lippuäänestyksellä.

10 §

Seuraa johtaa hallitus, jonka valitsee seuran vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta (6) yhdeksään (9) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava seuran jäseniä. Hallituksen lisäksi seuralla on työvaliokunta johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Työvaliokuntaan hallitus voi kutsua asiantuntijajäseniä puhe- ja läsnäolo-oikeudella alueellisen yhteistyön merkeissä. Asiantuntijajäseniksi voidaan kutsua Vantaan kaupungin edustajia, alueella toimivien yritysten edustajia sekä edustajia alueen muista kansalaisjärjestöistä. Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, Internetvastaavan, joukkoliikennevastaavan ja palstavastaavan. Lisäksi hallitus voi asettaa toimikuntia, joita se katsoo tarpeelliseksi toiminnan edellytysten kannalta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, Internetvastaava, joukkoliikennevastaava ja palstavastaava. 2. Pitää seuran jäsenluetteloa. 3. Kutsua koolle seuran kokoukset. 4. Toimeenpanna seuran kokousten päätökset sekä hoitaa seuran käytännön asiat. 5. Valmistella seuran kokouksessa käsiteltävät aisat. 6. Tehdä tarvittavat esitykset kunnallisille elimille ja viranomaisille, sekä antaa lausuntoja. 7. Valvoa, että seuran toiminnassa noudatetaan näitä sääntöjä sekä yhdistyslakia. 8. Laatia vuosittain toimintakertomukset ja tilinpäätökset. 9. Laatia tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 10. Kehittää ja johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen toteuttamiseksi. Tilien päättäminen

11 §

Tili ja muu taloudenhoitoa koskeva aineisto sekä kokousten pöytäkirjat on hyvissä ajoin jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomus. Seuran nimen kirjoittaminen

12 §

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

13 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia seuran kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja muutoksen puolesta annetaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

14 §

Seuran purkaminen, mikäli siitä on kokouskutsussa mainittu, tulee hyväksytyksi, mikäli purkamisen puolesta annetaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

15 §

Seuran purkautuessa on sen varat luovutettava Vantaan kaupungille käytettäväksi siten, että varat ohjataan Pähkinärinteen koulun käyttöön. Seuran arkisto luovutetaan Vantaan kaupungille

16 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.